Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Get Set bv, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Get Set bv te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Get Set bv zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord bevestigd per brief of mail. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van de 1ste betaling. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De klant erkent en aanvaardt dat Get Set bv zich het recht voorbehoudt om de prijs van de bestelde producten en diensten, jaarlijks en per product, eenzijdig te verhogen ten beloop van maximum 4%, zonder dat de klant het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Get Set bv haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1000 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Get Set bv niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Get Set bv bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Bij elke bestelling met éénmalige kostprijs dient de klant een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Voor aanvang van de programmatie zal de klant een deelfactuur dienen te betalen van 40% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is dan nog 30% van het factuurbedrag verschuldigd.
6.2. Bij elke bestelling met maandelijkse kostprijs gaat de klant akkoord de betaling te laten verlopen via domiciliëring of via een bestendige opdracht. Elke betaling zal steeds voor de 5de van de maand op de rekening van Get Set bv dienen te staan. Facturatie zal steeds plaatsvinden bij aanvang van de maand waarop de prestaties betrekking hebben.
6.3. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving, domiciliëring of via een bestendige opdracht op het rekeningnummer van Get Set bv. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
6.4. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Get Set bv, is de klant aan Get Set bv een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Get Set bv zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Get Set bv te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. Get Set bv verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Get Set bv zijn middelenverbintenissen. Get Set bv is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
8.2. Get Set bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout met betrekking tot het uitvoeren van niet geautoriseerde updates van het CMS systeem of bijhorende plugins door de klant.
8.3. Get Set bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Get Set bv zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Get Set bv of een aangestelde.
8.4. De aansprakelijkheid van Get Set bv met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Get Set bv. De totale aansprakelijkheid van Get Set bv, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Get Set bv werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Get Set bv geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, hacking…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Ontwikkeling en ingebruikstelling van de website

10.1. De uiterlijke kenmerken van de website, in het bijzonder de lay-out, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes, enz. (niet-uitputtende lijst), worden bepaald door Get Set bv, behalve indien schriftelijk anders overeengekomen, en deze laatste behoudt de auteursrechten. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en voor het doorgeven van de gegevens die op de te ontwikkelen website moeten geplaatst worden. Deze gegevens worden geleverd in een tekstbestand dat compatibel is met MS-Word. Binnen de afgesproken periode zoals vermeld in de offerte, stuurt Get Set bv de klant een voorstel mbt het ontwerp van de website. Dit voorstel geeft een duidelijk beeld van het kleurenpalet en de grafische vormgeving van de toekomstige website. Behalve indien de klant binnen de 14 dagen na het versturen van deze e-mail opmerkingen formuleert, wordt het project na die periode als goedgekeurd beschouwd. Na de goedkeuring wordt de website binnen de afgesproken periode opgeleverd.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
11.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Get Set bv ontwikkelde sites.
11.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Get Set bv gecreëerde website behoren exclusief toe aan Get Set bv of een derde waarmee Get Set bv hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. De website die werd ontwikkeld op vraag van de klant (alsook alle daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten, enz.) blijft steeds eigendom van Get Set bv.
11.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Get Set bv of een derde waarmee Get Set bv hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een maandelijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Get Set bv, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
11.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Get Set bv te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Get Set bv onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Get Set bv waarvan hij kennis neemt.

Artikel 12. Hosting- en websitediensten

12.1. Voor de hosting werkt Get Set bv samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Get Set bv de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.
12.2. De hosting- en websitediensten worden door Get Set bv aan de klant verstrekt per maand met een minimale periode van 2 jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De overeenkomst wordt, na afloop van de initiële termijn, telkens verlengd voor dezelfde periode als oorspronkelijk overeengekomen, behoudens schriftelijke aangetekende opzegging van de overeenkomst uiterlijk 3 maanden vóór de datum waarop de overeenkomst zal worden hernieuwd. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor de volgende periode verschuldigd zijn.

Artikel 13. Domeinnaam

13.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Get Set bv, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Get Set bv staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde maandelijkse vergoeding betaalt aan Get Set bv. Deze beheerovereenkomst heeft een minimale periode van 1 jaar en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie. De overeenkomst wordt, na afloop van de initiële termijn, telkens verlengd voor dezelfde periode als oorspronkelijk overeengekomen.

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst

14.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Get Set bv het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
14.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Get Set bv verleende diensten betalen, alsook de kosten die Get Set bv moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Get Set bv nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Get Set bv. Bovendien behoudt Get Set bv het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
14.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht

15.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens

16.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Get Set bv, heeft Get Set bv de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
16.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Get Set bv persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klanten-beheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 17. Referentie

17.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Get Set bv voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Get Set bv.

Artikel 18. Overmacht

18.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Get Set bv geen controle heeft, bevrijden Get Set bv, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 19. Nietigheid

19.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Get Set bv en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

20.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Get Set bv. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

Artikel 21. De creatie van onderscheidingstekens

21.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.
21.2. We willen er u wel op wijzen dat Get Set bv niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.
21.3. Met dit zelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.
21.4. We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samen gewerkt.